Land, miljø & erhverv

Miljøgodkendelse af husdyrbrug


Ønsker du at starte, udvide eller ændre en husdyrproduktion, kan vi hjælpe med en afklaring af dine muligheder. Nogle ændringer kan klares ved en anmeldelse, mens andre kræver en egentlig miljøgodkendelse af bedriften.

Vi er i løbende dialog med de lokale kommuner – og følger de seneste afgørelser på miljøområdet, så vi kan hjælpe med en så smidig sagsbehandling som muligt.

Den 1. august 2017 blev der indført nye regler for miljøgodkendelse af landbrug med husdyr. Der gives nu godkendelse til produktion af en bestemt type dyr på et givet produktionsareal. Tidligere fik man godkendelse til et vist antal dyr i et bestemt vægtinterval eller med en bestemt ydelse.

Der findes fortsat flere niveauer af tilladelser og godkendelser. Typen afhænger af størrelsen af produktionsarealet og af ammoniakfordampningen fra stalden. Produktionsarealet er det område i stalden, hvor der går dyr – og hvor der kan afsættes gødning.  Har man mere end 100 m2 produktionsareal i staldene, skal man som udgangspunkt have miljøgodkendt sin husdyrproduktion.

Tilladelser og godkendelser er bygget op omkring de samme principper som tidligere. Der er en række krav til ammoniakfordampning og lugt, som skal overholdes. Der skal også gøres rede for de lovpligtige afstande til naboer, natur osv. – ligesom de landskabelige effekter af et evt. nybyggeri skal vurderes og de generelle produktionsforhold på ejendommen skal beskrives.

Det er kun staldanlægget med gyllebeholdere og møddingspladser, som skal godkendes. Driften af markerne er nu udelukkende reguleret af de generelle regler for udbringning af husdyrgødning. Eventuelle krav om ekstra efterafgrøder, brak osv. bliver derfor fastlagt i gødningsregnskabet.

Den gamle godkendelse gælder stadig
Gamle godkendelser, som er givet før den 1. august 2017, gælder stadig - indtil der bliver givet en ny miljøgodkendelse til den samme ejendom. Derfor er det meget væsentligt, at man forsat overholder krav til antal dyr, vægtintervaller, ydelse osv. som er fastlagt i den gældende produktionstilladelse. Tilsvarende gælder de eventuelle fodervilkår, som kan være fastsat i de gamle godkendelser. Det kan være vilkår til foderforbrug eller foderets indhold af fosfor og protein.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rikke Skyum

Rikke Skyum
Chef for Land, miljø & erhverv

8791 2045
2028 0189
rsk@landboforening.dk

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev