Forening og politik

Vedtægter for Djursland Landboforening


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Djursland Landboforening, og dens hjemsted er Følle, Syddjurs Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:

 • at virke til landbrugets fremme gennem fagligt oplysningsarbejde samt rådgivnings- ogservicevirksomhed
 • at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser
 • at tilbyde medlemmerne kulturelle, sociale og faglige arrangementer

§ 3 Tilhørsforhold
Foreningen er medlem af Landbrug & Fødevarer.

§ 4 Medlemmer
Enhver mand eller kvinde, som anerkender foreningens formål, kan optages som medlem. Som aktive medlemmer optages personer, der er selvstændige landmænd, enten som ejere, forpagtere, bestyrere, driftsledere, disses ægtefæller eller andre, der deler ejer- eller brugerfællesskab. Andre personer kan optages som aktive interessemedlemmer eller passive medlemmer. Andre landbrugsfaglige foreninger kan ligeledes optages som medlemmer.

§ 5
Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves hvert år for det efterfølgende år inden udgangen af november måned. Såfremt kontingentet ikke er betalt rettidigt, fortaber medlemmet sine rettigheder.

§ 6
Kvitteret indbetaling er gyldigt medlemsbevis, der, for så vidt anden bestemmelse ikke er truffet af bestyrelsen, giver medlemmerne ret til på medlemsvilkår at gøre brug af foreningens faglige rådgivning efter de for foreningen til enhver tid gældende regler, at deltage i foreningens møder og arrangementer samt at modtage Landbrug & Fødevarers medlemsblad, Landbrugsavisen.

§ 7
Indmeldelse i foreningen sker gennem foreningens sekretariat. Medlemmet modtager ved indmeldelsen et eksemplar af foreningens vedtægter. 

§ 8
Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens sekretariat inden fristen for rettidig betaling af kontingent udløber med virkning fra det følgende regnskabsår. Sker udmeldelse senere, er medlemmet forpligtet til at betale medlemskontingent for det kommende år.

§ 9 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.

§ 10
Generalforsamlingen kan ved absolut flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer - blanke stemmer medregnes ikke) træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen. I sager uden for dagsordenen kan der kun træffes gyldig beslutning, såfremt mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 11
Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i marts måned. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten et bestyrelsesflertal eller 50 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes over for foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 8 dages varsel gennem bekendtgørelse i områdets lokale blade med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen skal afholdes på et sted inden for foreningens område.

§ 12
Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse stemmetællere og en dirigent.

Dirigenten afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedrørende stemmeafgivningen.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 13

På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år.
 3. Forhandling om formandens beretning.
 4. Evt. beretning fra udvalgsformænd
 5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår, herunder redegørelse om rådgivningsvirksomheden.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand og fritvalgte medlemmer til bestyrelse.
 8. Øvrige valg.
 9. Eventuelt.

§ 14
Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden senest den 1. februar.

§ 15
Personvalg foregår ved skriftlige forslag og skriftlig afstemning. Afgives kun ét forslag, kan dirigenten afgøre, om der skal ske skriftlig afstemning.
Ved enkeltpersons valg kræves for at opnå valg, at den pågældende opnår absolut flertal. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer bruges prioriteringsmetoden.
Andre afstemninger foregår skriftligt, såfremt dirigenten, bestyrelsen eller mindst ti medlemmer kræver det, og ellers ved håndsoprækning.

Der kan ikke stemmes ved stedfortræder.

§ 16 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af op til 12 medlemmer:

1 Formand
3 Fritvalgte medlemmer valgt af generalforsamlingen
5 Formænd for fagudvalg
1 Formand for deltidsudvalg
2 Medarbejderrepræsentanter, valgt blandt de ansatte
De fritvalgte vælges for en et-årig periode på en ordinær generalforsamling. Formanden vælges ligeledes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 17
Bestyrelsen vælger selv sin sekretær og kasserer.

§ 18
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer under ansvar over for generalforsamlingen afgørelse i de foreliggende sager vedrørende foreningens virksomhed.

§ 19
Foreningens forretningsudvalg består af foreningens formand og de til enhver tid siddende formænd og sekretærer for økonomiudvalg og udvalg for Planter og Natur. Den af de to sekretærer, der ikke er chefkonsulent, er stedfortræder for chefkonsulenten i dennes fravær. Bestyrelsen beslutter på sit konstituerende møde, hvem af de to formænd for økonomiudvalg og Planter og Natur, der skal være første stedfortræder for foreningens formand i dennes fravær.

§ 20
Bestyrelsen udpeger foreningens delegerede og suppleanter til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde.

§ 21
Bestyrelsen kan indgå samarbejdsaftale med andre landøkonomiske foreninger og vælge repræsentanter til at deltage i ledelsen heraf. Bestyrelsen kan ikke indmelde foreningen som medlem i et rådgivningsselskab uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 22
Bestyrelsen ansætter og afskediger personale på chefkonsulentniveau. Afdelingschefer ansættes og afskediges af chefkonsulenten i samråd med vedkommende udvalg. Det øvrige personale ansættes og afskediges af chefkonsulenten i samråd med afdelingschefen. På områder, hvor der samarbejdes med andre landøkonomiske foreninger, kan personale ansættes og afskediges af den fælles ledelse.

§ 23
Bestyrelsen fastlægger overordnede retningslinier for arbejdsforhold, løn- og ansættelsesvilkår for foreningens ansatte samt regler om vederlag for arbejde udført i foreningens tjeneste.

§ 24
Bestyrelsen afslutter de for foreningen fornødne kontrakter. Bestyrelsen er tillige bemyndiget til på foreningens vegne at optage lån og kreditter, som den finder behov for, og til herfor at give pant i foreningens ejendomme. Foreningen tegnes normalt ved underskrift af formanden eller ved dennes forfald af første stedfortræder - i begge tilfælde sammen med foreningens sekretær. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af bestyrelsen.

§ 25
Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonti ved foreningens løbende ind- og udbetalinger.

§ 26
Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning, når han finder det fornødent, eller når mindst fire bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom. Indkaldelse skal normalt ske skriftligt og med mindst otte dages varsel. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at konsulenter m.fl. kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Der udarbejdes skriftligt referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Foreningens ansatte vælger to medarbejderrepræsentanter, der indtræder fuldgyldigt i bestyrelsen med fuld stemmeret.

§ 27 Faglige udvalg
Foreningen har følgende faste, faglige udvalg:

1/ Økonomiudvalg
2/ Udvalg for Planter og Natur
3/ Økologisk udvalg
4/ Kvægbrugsudvalg
5/ Griseproduktionsudvalg
6/ Åbent Landbrug - Djursland
7/Deltidsudvalg

For hvert af de faglige udvalg udarbejdes forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen. 

Udvalgenes medlemmer, dog undtaget Åbent Landbrug - Djursland, vælges for en toårig periode på udvalgenes årlige beretningsmøde eller på foreningens generalforsamling. 

Fagudvalgene konstituerer sig med formand, der indgår i foreningens bestyrelse. Nyvalg og konstituering i de respektive udvalg skal være sket senest på bestyrelsens konstituerende møde.

Generalforsamlingen vælger hvert år to frit valgte, aktive medlemmer eller deres ægtefæller til
Åbent Landbrug – Djursland.

Bestyrelsen udpeger hvert år på sit første møde efter generalforsamlingen op til tre medlemmer til Åbent Landbrug. Denne udpegning kan ske blandt ikke-aktive medlemmer af Djursland Landboforening. Foreningens formand indgår som formand for udvalget for Åbent Landbrug – Djursland. Dermed består Åbent Landbrug – Djursland af op til 6 medlemmer.

§ 28
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 29 Voldgift
Tvistigheder mellem foreningens medlemmer og foreningen afgøres endeligt af en voldgiftsret på tre medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger ét medlem og vedkommende medlem eller medlemsgruppe ligeledes ét medlem. Rettens tredje medlem er den stedlige civildommer, som er rettens formand.

Såfremt enten foreningen eller et medlem ikke inden 14 dage efter at have modtaget opfordring til at udpege et medlem til voldgiftsretten har gjort dette, udpeges denne voldgiftsmand af den anden part. Voldgiftsretten skal træde sammen til sit første møde senest 14 dage efter, at samtlige medlemmer er udpeget af retten. Hver af parterne skal have anledning til at afgive to skriftlige indlæg til sagens forberedelse. Til hvert indlægs udarbejdelse gives en frist på tre uger. Herefter afholdes en mundtlig forhandling under anvendelse af almindelige retsplejeprincipper. Voldgiftsretten afsiger sin kendelse senest 14 dage efter den mundtlige forhandlings afslutning.
Kendelsen kan i almindelighed ikke indankes for domstolene.

§ 30 Hæftelse
Foreningen hæfter med hele sin formue for foreningens gæld.

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld og kan ved deres udtræden ikke gøre krav gældende på deres forholdsmæssige andel af foreningens formue.

§ 31 Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres et omhyggeligt og overskueligt regnskab for foreningen. Bestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang de faglige udvalg kan disponere selvstændigt, men regnskabet for de enkelte udvalg skal indgå direkte i foreningens regnskab. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 32
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 33
Såfremt foreningen skænkes gaver eller lignende til et nærmere angivet formål, som stemmer med foreningens formål, skal giverens bestemmelse efterleves i det omfang, gavens størrelse muliggør at tilgodese det angivne formål.

§ 34 Vedtægtsændringer og ophør
Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden efter reglerne i §§ 13, 14 og 15. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves tilslutning fra to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer.

§ 35
Forslag om foreningens ophør kan kun gyldigt vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt i dette øjemed og med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse af ophør kræves tilslutning fra to tredjedele af de afgivne stemmer. Sammenslutningen med en anden landøkonomisk forening, hvis formål i det væsentlige er det samme som dennes, kan dog med generalforsamlingens godkendelse ske efter reglerne om vedtægtsændringer, såfremt vedtægterne for den forening, der sker tilslutning til, samtidig godkendes.

§ 36
Ved sammenslutning med en anden landøkonomisk forening overføres landboforeningens ejendele og forpligtelser til denne.

§ 37
Ved foreningens totale ophør kan foreningens ejendele ikke udloddes til medlemmerne, men bliver efter beslutning på den sidst afholdte generalforsamling at anvende til gavn for landbruget inden for foreningens område.

§ 38 Ikrafttræden og overgang
Disse vedtægter træder i stedet for hidtidige vedtægter for Djursland Landboforening (oprettet 1990) og Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforening (oprettet 1876), og er endeligt vedtaget efter de hidtil gældende vedtægtsbestemmelser for de to foreninger på generalforsamlingerne den 29. november 1999 og 13. december 1999 i Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforening og 13. december 1999 i Djursland Landboforening.

Vedtægterne er ændret første gang på generalforsamlingen den 12. marts 2002 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 10 marts 2004 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 9. marts 2005 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 10. marts 2009 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 6. marts 2012 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 7. marts 2017 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 3. marts 2020 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2024 med ikrafttræden umiddelbart efter vedtagelsen.

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev