Forening og politik

Generalforsamlingen


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og fastlægger de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed. Alle medlemmer har ret til at give møde og deltage i forhandlinger på generalforsamlingen, men kun aktive medlemmer har stemmeret og er valgbare.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen kan ved absolut flertal træffe gyldig beslutning i de sager, der er opført på dagsordenen.
På den årlige generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter være optaget:

  • Valg af stemmetællere og dirigent.
  • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år.
  • Forhandling om formandens beretning.
  • Evt. beretning fra udvalgsformænd.
  • Redegørelse om rådgivningsvirksomheden.
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Valg af formand og fritvalgte medlemmer til bestyrelse.
  • Øvrige valg.
  • Eventuelt.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på en generalforsamling, skal skriftligt indleveres til formanden senest den 1. februar.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten et bestyrelsesflertal eller 50 medlemmer skriftligt og under angivelse af dagsorden stiller krav herom. Kravet skal fremsættes over for foreningens formand, og generalforsamlingen skal afholdes senest månedsdagen efter kravets fremsættelse. Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 8 dages varsel gennem bekendtgørelse i områdets lokale blade med angivelse af dagsorden.

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev