Info

Generelle forretningsbetingelser for rådgivning og medlemskab i Djursland Landboforening


1. Aftalegrundlag

Nærværende generelle forretningsbetingelser er en del af grundlaget for de opgaver som Djursland Landboforening løser for sine medlemmer/kunder.

Nærværende generelle forretningsbetingelser supplerer den mellem Djursland Landboforening og kunden/medlemmet indgåede specifikke Samarbejdsaftale, samt eventuelle andre aftaler, og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget med medlemmet/kunden.

Hvis der foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende generelle forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af den specifikke samarbejdsaftale og eventuelle andre aftaler.

Hvis der foreligger indbyrdes modstrid, viger medlemmets/kundens eventuelle egne forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv. for nærværende generelle forretningsbetingelser.

I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.

Nærværende generelle forretningsbetingelser er tillige en del af grundlaget for medlemskab i Djursland Landboforening.

Vilkår for medlemskab i Djursland Landboforening fremgår i øvrigt af Djursland Landboforenings vedtægter, som kan læses på vores hjemmeside under www.landboforening.dk/vedtaegter.

2. Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af aftalegrundlaget for rådgivningsopgaven skal ske skriftligt.

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for at en sådan aftale er indgået.

3. Opsigelse

Hver af parterne kan skriftligt opsige aftalen om samarbejde med 5 dages varsel.

I tilfælde af opsigelse er Djursland Landboforening berettiget til vederlag for det arbejde der allerede er udført, og udgifter der er afholdt. Medlemmet/kunden skal endvidere godtgøre Djursland Landboforening udgifter som Djursland Landboforening forinden opsigelsen har forpligtet sig til overfor tredjemand som led i opgavens udførelse.

4. Bemyndigelse

Den, der er anført som ansvarlig kontaktperson for medlemmet/kunden, har bemyndigelse til – på medlemmets/kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår udførelsen af opgaven, indenfor de rammer der er aftalt.

Er flere kontaktpersoner aftalt og anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

Der kan afgives specifikke fuldmagter til Djursland Landboforening i forbindelse med arbejdets udførelse.

5. Honorar

Djursland Landboforening afregner overfor medlemmet/kunden i henhold til det med arbejdet forbundne tidsforbrug, kompleksiteten og omfanget af ansvaret i rådgivningen. Hvis der er anslået en pris for arbejdet, sker det altid på baggrund af et skøn som et overslag ud fra det kendskab, som Djursland Landboforening har til opgaven ved dens begyndelse.

Må det forudses, at tidsforbruget forbundet med gennemførelsen af arbejdet væsentligt vil overstige det skønnede timeforbrug, underretter Djursland Landboforening medlemmet/kunden herom. Underretning skal ske snarest efter det tidspunkt hvor Djursland Landboforening forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

Medlemmet/kunden og Djursland Landboforening drøfter herefter om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om omfanget af Djursland Landboforenings ydelse skal tilrettes. Medlemmet/kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug og positive afholdte udgifter, der indtil da er anvendt på opgaven.

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende hvis opgaven til sin gennemførelse kræver afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

Djursland Landboforening er, medmindre andet er aftalt, frit stillet med hensyn til planlægning af en opgaves gennemførelse inden for rammerne af eventuelle tidsfrister.

6. Betaling

Afregning sker løbende kvartalsvis med 20 dages betalingsfrist efter fakturadato. Arbejde, der udføres af juridisk afdeling, afregnes ved særskilt faktura.

Djursland Landboforening er dog berettiget til at opkræve acontohonorar/forudbetaling.

7. Medlemskab i Djursland Landboforening

Djursland Landboforening har til formål at virke for landbrugets fremme gennem fagpolitisk oplysningsarbejde samt rådgivningsvirksomhed, at varetage medlemmernes politiske interesser og tilbyde medlemmerne kulturelle, sociale og faglige arrangementer.

Djursland Landboforening er medlem af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (L&F) og af Dansk Landbrug Midt-Østjylland.

8. Fortrolighed, persondata og hvidvask

Djursland Landboforening påtager sig at behandle alle persondata, materiale og øvrige oplysninger, der kommer Djursland Landboforening til kendskab som led i opgaven eller medlemsskabet, fortroligt.

Registrering, behandling, videregivelse og opbevaring af persondata om medlemmer/kunder sker som led i udførelsen af arbejdet og/eller medlemskab i henhold til persondatalovgivningen. Medlemmet/kunden informeres særskilt på hjemmesiden om Djursland Landboforenings gældende persondatapolitik under www.landboforening.dk/persondatapolitik.

Medlemmets/kundens almindelige persondata må videregives til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (L&F) i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale med L&F og den gældende persondatapolitik for Djursland Landboforening til brug for de af Djursland Landboforening anvendte IT-løsninger, analyse-, forsknings- og statistiske formål, markedsføringsformål og medlemsadministration. I den forbindelse kan L&F samkøre datasæt modtaget fra Djursland Landboforening, andre lokalforeninger og fra øvrige virksomheder. Persondata publiceres ikke i slutproduktet i en form som kan henføres til enkelte personer. Du kan læse L&F’s persondatapolitik på www.lf.dk/privatlivspolitik.

Der videregives ikke oplysninger fra juridisk afdeling.

Indhentelse af identitetsoplysninger om medlemmer/kunder sker som led i udførelsen af rådgivningsarbejdet i henhold til Hvidvaskningslovgivningen. Medlemmet/kunden anmodes i forbindelse med visse typer opgaver om særskilt at afgive legitimationsoplysninger som følge af lovkrav herom.

Djursland Landboforening er berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

Djursland Landboforenings cookiepolitik kan læses på hjemmesiden www.landboforening.dk/cookiepolitik.

9. Materiale

I det omfang det er aftalt, er medlemmet/kunden berettiget til at anvende det materiale der er udarbejdet af Djursland Landboforening. Djursland Landboforening har i øvrigt alle rettigheder over sine ideer og det udarbejdede materiale, herunder ophavsret.

Opsiges samarbejdsaftalen, er medlemmet/kunden berettiget til udlevering af egne bilag. Materiale udarbejdet af Djursland Landboforening udleveres i det omfang medlemmet/kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse.

For udleveret midlertidigt materiale og udkast gælder i alle situationer at Djursland Landboforenings navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at Djursland Landboforening ikke er ansvarlig for ufuldstændigheder, fejl eller mangler i materialet.

10. Forsikring og ansvar

Djursland Landboforening er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Det samlede ansvar og erstatningsudbetaling er for Djursland Landboforening begrænset til 10 mio. kr. pr. opgave der løses for medlemmet/kunden.

Djursland Landboforening er ansvarsforsikret gennem Agro Reinsurance S.A., 1A, Rue de Nord, 2229 Luxembourg samt forsikret i Topdanmark Forsikring A/S.

Er Djursland Landboforening ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere eller tilsvarende også er ansvarlige, kan Djursland Landboforenings erstatningsansvar dog ikke overstige det laveste beløb, hvormed de andre involverede rådgivere eller tilsvarende har begrænset deres ansvar.

Hvis rådgivningen vedrører:

  • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
  • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
  • Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af medlemmet/kunden, og hvor Djursland Landboforening dermed ikke har den fulde opgave,

er ansvaret for Djursland Landboforening begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

Djursland Landboforening er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab for medlemmet/kunden.

Djursland Landboforening hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere som Djursland Landboforening har henvist medlemmet/kunden til, ligesom Djursland Landboforening ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Djursland Landboforening efter aftale med medlemmet/kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

Medlemmet/kunden kan alene rejse krav mod Djursland Landboforening og ikke mod enkelte medarbejdere.

Djursland Landboforening kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som følge af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Djursland Landboforening.

Djursland Landboforening påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Djursland Landboforening leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Medlemmet/kunden forpligter sig til at godtgøre Djursland Landboforenings forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger som Djursland Landboforening måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Djursland Landboforening som følge af medlemmets/kundens misligholdelse af aftalen.

11. Lovvalg og værneting

Tvister om Djursland Landboforenings rådgivning, aftalen og disse generelle forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.

Såfremt medlemmet/kunden mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af Djursland Landboforenings rådgivning, anmeldes krav hos Djursland Landboforenings ansvarsforsikringsselskab v/SEGES, Afdelingen for Skade og Ansvar, att. Dorthe Laursen, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af Djursland Landboforenings rådgivning, samarbejdsaftalen og disse generelle forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i Randers.

 

 

Version 01.05.2018

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev