Forening og politik

Forening og politik


Djursland Landboforening arbejder løbende på at medvirke til, at  landbofamiliernes økonomi og velfærd forbedres via forenings- og erhvervspolitiske aktiviteter.
Ved at samarbejde er det muligt at løfte større opgaver, og ved at udøve erhvervspolitisk aktivitet via dialog og argumentation med politikere, myndigheder og forbrugere forsøges samfundets rammevilkår for landbrugserhvervet forbedret.
Det foreningesmæssige og erhvervspolitiske arbejde i bestyrelse, udvalg og ansat ledelse finansieres af medlemskontingentet.


Nedenfor kan du se eksempler på forenings- og erhvervspolitiske aktiviteter i det seneste års tid:
Opdateret 27. februar 2019, AT

Årsregnskab for 2018
Årsregnskabet for 2018 er nu færdigt, og er tilgængeligt for alle interesserede HER.
Det trykte eksemplar kan afhentes i landboforeningens sekretariat.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 5. marts i Auning Idræts- og Kulturcenter.
Se dagsorden for generalforsamlingen her.

Sprøjtefrizoner omkring vandboringer
På bestyrelsesmødet den 24. januar 2019 gennemgik Rikke Skyum konsekvenser af den politiske aftale omkring sprøjtefrizoner omkring vandboringer - de såkaldte BNBO-indsatser. Rikke Skyum redegjorde for den politiske og faglige baggrund for udpegning af områderne. Områderne er udpeget ud fra en beregnet vandtilstrømning til den enkelte vandboring. Disse områder kan have forskellig karakter, og kan i visse tilfælde ligge uhensigtsmæssigt i forhold til landbrugsdrift.
Den politiske aftale er indrettet således at det er det enkelte vandværk, der skal indgå aftaler med de berørte landmænd, som skal udtage jorde eller ændre dyrkningsform. Ønsket er at forbrugerne skal medfinansiere disse områder.

Bestyrelsen havde desuden en længere drøftelse af de langsigtede mål for landbruget overfor/i forhold til det omgivende samfunds holdning til landbruget og den danske fødevareproduktion. Eksempelvis landbrugets bidrag til klimamålene.

Rikke Skyum orienterede ligeledes om sin skrivelse til Miljøministeren omhandlende vandrådenes arbejde med hvilke vandløb der skal indgå i vandplanerne eller ikke indgå. Et arbejde der ikke er taget hensyn til af Miljøministeren. Skrivelsen er udsendt som pressemeddelelse.

Evaluering af årets delegeretmøde
Bestyrelsen syntes godt om årets delegeretmøde, i særdeleshed det indlæg Hanne Line aflagde på talerstolen. Hanne Lines indlæg har efterfølgende givet en del reaktioner.

Bestyrelsen drøftede det gennemførte regionsvalg der ikke blev gennemført demokratisk korrekt. Det var ikke et kønt syn, og det bør der rettes op på til næste gang der skal gennemføres valg. Punktet gav anledning til en længere drøftelse af de demokratiske processer og hvordan de demokratiske valg fungerer godt.

Til gengæld roste bestyrelsen valghandlingen i salen for de fritvalgte til Primærbestyrelsen. Denne var meget ordentlig og demokratisk.

Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet den 27. november desuden en længere drøftelse af landbrugets image, hvordan dette kan forbedres og hvordan de nuværende kampagner fungerer og eventuelt kan tilpasses.

Orientering om arbejdet med Nationalpark Mols Bjerge
Jens Søgaard Andersen var inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet den 24. oktober 2018.

Jens Søgaard Andersen er valgt ind i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge og gjorde på mødet overordnet rede for udviklingen af nationalparker i Danmark.

Nationalparken på Mols lever et roligt liv og har god lokal opbakning. Jens Søgaard Andersen redegjorde for den organisatoriske opbygning, hvor der er nedsat fire udvalg under bestyrelsen. Jens Søgaard Andersen har sæde i erhvervsudvalget hvis arbejde spænder bredt over forskellige aktiviteter, der kan udvikle sig til erhvervsmæssige formål.

Jens Søgaard Andersen fortalte om bestyrelsesarbejdet der overordnet set fungerer godt, med god og konstruktiv debat, hvilket er befordrende for udviklingen af de opgaver, som bestyrelsen er nedsat for at varetage.

Jens Søgaard Andersen orienterede om status for etablering af et velkomstcenter, der lider under modstand af forskellige årsager. Der er midler fra fonde til etablering af velkomstcenteret, men denne etablering afventer en endelig politisk beslutning.

Der er i nationalparken udpeget et råd, som er sammensat af forskellige interessegrupper og som forelægger ideer og indsatsområder overfor bestyrelsen.

Dialogmøde med Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.
Tirsdag den 25. september havde landboforeningens forretningsudvalg besøg af Syddjurs Kommunes NTM-udvalg.
NTM-udvalget blev, efter en præsentationsrunde, præsenteret for landboforeningen, ved formand Hans Gæmelke.

Herefter blev der drøftet følgende emner:
Samarbejde generelt
Husdyrgodkendelser
Drikkevandsbeskyttelse
Naturrådets bidrag til Det Grønne Danmarkskort

Bestyrelsens drøftelse af tørkesituationen 
På bestyrelsesmødet den 3. september 2018 drøftedes den tørkehjælpepakke, der er gennemført frem til dato. Der var i bestyrelsen enighed om, at de politiske intentioner, der er givet udtryk for, og som også har betydet visse lempelser på nogle rammevilkår, er fine, men at der ikke er tale om en reel økonomisk støtte til erhvervet.

Bestyrelsen synes, der er en afventende politisk holdning i øjeblikket på, hvordan det går for landbruget. Formanden redegjorde for de områder, hvor der kan forventes økonomisk støtte.

Bestyrelsen drøftede, hvordan befolkningens sympati for landbruget har udviklet sig i takt med omtalen af tørken. Formanden redegjorde for de pressemæssige beslutninger, der er truffet på Axelborg, og hvordan denne strategi har påvirket holdningen til landbruget.

Formanden orienterede om, at på næste primærbestyrelsesmøde den 5. september vil emnet igen være til debat - for at fastholde et politisk pres.

Her i landboforeningen tages tørkeproblematikken op som et tema i et kommende ØkonomiNyt, og ligeledes igen som tema på efterårsmøderne for kvæg og svin, der afholdes henholdsvis den 25. september og den 31. oktober 2018.

Tørke på dagsordenen på Landsformandsmødet
I sidste uge var der indkaldt til hastemøde i Landbrug & Fødevarer, som havde valgt at rykke Landsformandsmødet fra september til august grundet tørkens konsekvenser for de danske landmænd.
Nyheden fra den 15. august kan læses HER

Britt Bager blev opdateret på udfordringer i dansk landbrug
Udfordringerne i dansk landbrug har i denne uge været til debat hos Djursland Landboforening, hvor Venstres politiske ordfører Britt Bager lagde vejen forbi landbocentret i Følle
Helt overordnet blev det diskuteret, hvordan det i fremtiden skal være at drive landbrug i Danmark.
Nyheden fra den 7. juni kan læses HER.

Overholder din virksomhed kravene til den nye EU-persondataforordning?
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Formålet med forordningen er at beskytte mod misbrug og unødvendig registrering af persondata. Djursland Landboforening og Agro-IT kan tilbyde en rådgivningspakke, som sikrer, at din virksomhed opfylder alle de nye lovkrav.
Læs nyheden fra 24. maj 2018 HER.

Drøftelse af fremtidens behov for rådgivning
På bestyrelsesmødet den 17. maj redegjorde formanden for møde afholdt på Koldkærgård, hvor formænd og næstformænd for foreninger bag landbrugsrådgivningen deltog. På mødet blev afholdt en række forskellige indlæg om, hvordan den fremtidige rådgivning skal etableres.

Mødet havde til formål, at man i fællesskab skulle se ind i de fremtidige behov for rådgivning til landbruget og ud fra det billede drøfte, hvordan rådgivningen kunne indrettes herefter.

Der vil på sigt blive etableret endnu et møde om emnet, og i den forbindelse spurgte formanden til bestyrelsens holdning. Bestyrelsen havde en forsigtig holdning til den hastighed, hvormed rådgivningen vil udvikle sig, men gav eksempler på områder, hvor landbruget fortsat kunne have brug for hjælp.

Formanden udtrykte ønske om, at landboforeningens økonomiudvalg afholder møde med det nye landsudvalg for driftsøkonomi.
Emnet gav anledning til en længere drøftelse af den fremtidige rådgivning, og hvordan den på længere sigt vil indrette sig.

Uden beviser kan kommunen ikke ekspropriere folks levebrød
Aarhus Kommune mener sandsynligvis, at man vil være foregangskommune, når det gælder kravet til vandkvaliteten i drikkevandsboringerne og har derfor kastet sig ud i et korstog mod indhold af alle målbare stoffer. -Men det går ikke, understregede advokat Håkun Djurhuus overfor 120 landmænd fra hele det østjyske område.

På et stort medlemsmøde, arrangeret af Landboforeningerne Kronjylland, Midtjylland, Djursland og Odder-Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug, fremlagde chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og L&F’s indhyrede advokat Håkun Djurhuus fra Bech-Bruun i sidste uge deres syn på drikkevandssagen i Aarhus, den aktuelle strategi for klager til Miljø & Fødevareklagenævnet og eventuelt efterfølgende retssag.
Læs nyheden fra 2. maj 2018 HER.

Redegørelse omkring etablering af havbrug ved formanden for Dansk Akvakultur
Ved bestyrelsesmødet den 26. april deltog Ivan Bundgaard Sørensen, formand for Dansk Akvakultur, og direktør Brian Thomsen. Ivan Bundgaard Sørensen har plads i Primærbestyrelsen under Landbrug & Fødevarer.

Ivan Bundgaard Sørensen gav en politisk redegørelse for produktion og forbrug af fisk som fødevarer nationalt og internationalt, og det deraf afledte behov for øget produktion af fisk.

I forbindelse med etablering af havbrug har der været en længere debat om den udledning af affaldsstoffer som havbrug har. Denne diskussion har primært drejet sig om udledning af kvælstof og fosfor. Disse udledninger skal havbruget selv håndtere. Det er ikke en udledning som flyttes over på eksempelvis landbruget.

Ivan Bundgaard Sørensen redegjorde for de steder i Danmark hvor der planlægges etablering af havbrug. De politiske vilkår for etablering af havbrug har i mange år været vanskelige. Først ved vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken i 2015 er der endeligt givet udtryk for en politisk holdning om mulighed for etablering af havbrug.

Ivan Bundgaard Sørensen orienterede om denne type produktion, produktionsgange og økonomien heri, herunder værdien af eksporten.

Ivan Bundgaard Sørensen redegjorde for de afledte behov for produktionsfaciliteter på land. Med de planer der i øjeblikket er, kunne disse produktionsfaciliteter lægges i havneområdet i Grenå.

Bestyrelsen gav under indlægget udtryk for den bekymring der ligger i landbruget for, at landbruget kan blive reguleret i sin udledning på bekostning af tilladelse til udledning fra havbrug.

Ivan Bundgaard Sørensen kunne berolige bestyrelsen omkring havbrugets kvælstofudledning idet havbrugene skal placeres i de områder, hvor havgennemstrømningen er størst, og netop derfor er uden påvirkning og uden indflydelse på landbruget.

DLMØ's bestyrelse på tur til Bruxelles for at besøge EU-landbrugskommissæren o.a.
Hans Gæmelke har sammen med den øvrige bestyrelse for DLMØ, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, været på en intensiv todages tur til Bruxelles. Først og fremmest for at mødes med landbrugskommisærens højre hånd Tom Tynan og med ham tale om landbrugspolitiske emner, som fylder hos landmændene i Danmark lige nu.

På Djursland Landboforenings Facebook-side kan du finde reportager fra turen, der også inkluderede besøg hos bl.a. den fælles europæiske landbrugsorganisation, COPA, samt Landbrug & Fødevarer og Region Midtjyllands repræsentationskontorer. Link til Facebook her.

Djursland Landboforening repræsenteret i det ny Naturråd for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner
Regeringen besluttede i sommer, at der senest pr. 15. januar 2018 skulle være oprettet 20 lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Planen er at sikre større og mere sammenhængende natur, for at Danmark kan bidrage med sin del til opfyldelse af FN's og EU's mål for biodiversitet i 2020.
Djursland Landboforenings repræsentanter i det 12 personer store lokale naturråd er Hanne Line Revsbech og Jørgen Ivar Mikkelsen. Derudover er også Rikke Skyum en del af rådet, på mandat af Landbrug & Fødevarer. Tre andre repræsentanter fra landbruget er Jens Aarøe, (Bæredygtigt Landbrug), Christian Gylling Jensen (Landbrug & Fødevarer) og Jens Vestergård (Landboforeningen Midtjylland, LMO). Desuden er der seks medlemmer fra Grønne Organisationer. Det fremgår Syddjurs kommunes hjemmeside.

Årsmøderne er en vigtig del af medlemsdemokratiet
Over knap tre uger fra 23. januar til 8. februar 2018 vil seks af landboforeningens syv stående udvalg afvikle årsmøder. De respektive formænds beretninger vil være udgangspunkt for debat, og i alt 13 udvalgsmedlemmer er på valg. Derudover er det ved alle årsmøderne faglige foredrag – og Djursland Landboforening byder på kaffe og kage.
Program for de enkelte årsmøder samt oplysninger om, hvem der er på valg finder du på Aktivitetskalenderen, eller du kan hente en samlet oversigt HER.

Landboforeningens syvende stående udvalg er Åbent Landbrug Djursland, hvor landboforeningens formand også er udvalgsformand, og hvor valg til udvalget foretages på generalforsamlingen, i år den 6. marts 2018 i Auning.

Deltidsudvalget i Djursland Landboforening
Deltidsudvalget i Djursland Landboforening tager hånd om deltidssegmentets interesser. Nye medlemmer skal blot henvende sig til Silke Lorenzen, konsulent i Djursland Landboforening og sekretær for Deltidsudvalget, som hjælper med at finde de rette konsulenter og rådgivning til det aktuelle behov.
Find kontaktoplysninger på Deltidsudvalgets medlemmer HER – Og læs pressemeddelelse med nytårsudtalelser fra udvalgets formand, Christian Thomsen, HER. (udsendt 8. januar 2018).

Formandens nytårshilsen 2018
"2018 bliver som tidligere år et forsat arbejde med at skabe forståelse for landbruget hos politikerne, det er en vigtig opgave, som jeg vil arbejde hårdt for i det kommende år.", udtaler Hans Gæmelke.
Læs nytårshilsnen, fra 3. januar 2018, i sin helhed HER.

Har du et landbrug, som du vil vise frem i skolernes sommerferie i 2018?
Vi markedsfører gårdene med en folder. Her kan gæsterne finde datoer og tilmelde sig direkte ved gården, de vil besøge. Du kan selv bestemme, hvor mange dage du vil få besøg, og hvor mange gæster du vil modtage ad gangen. De deltagende landmænd kan fortælle om mange positive oplevelser! De fire gårde, der var med i 2018, fortsætter, men flere gårde er velkomne
Hvis du vil høre nærmere: Kontakt projektkonsulent Silke Lorenzen, Djurslandgården

Naturpark Randers Fjord
Djursland Landboforening har en plads i det 18 personer store Naturparkrådet for Naturpark Randers Fjord. Siden den 16. marts 2017 har bestyrelsesmedlem Hanne Line Revsbech beklædt den post. På det seneste bestyrelsesmøde. 23. november 2017, orienterede Hanne Line Revsbech om oplægget til Naturpark Randers Fjord, og det blev ifølge referatet konkluderet, at oplægget ikke er til gene for landbruget, hvorfor landbruget formentligt ikke bør gøre indsigelse. Bag Naturpark Randers Fjord står Norddjurs Kommune og Randers Kommune i samarbejde med Friluftsrådet.

Som medlem af Djursland Landboforening er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmer, hvis man har ”noget på hjerte”. Kontaktoplysninger finder du HER.

Viden er vigtig – også for landbrugets folkevalgte.
Kender du til den ugentlige publikation ”Markedsblik” fra Landbrug & Fødevarer. Der kan hentes mange interessante oplysninger om fødevareklyngen og dansk landbrug. Link til Markedsblik, nyhedsbreve finder du på siden Nyttige Links her.

Video om Åbent Landbrug
Har du set den nye, flotte video ”Rundt om Åbent Landbrug”? Om det at være med til at skabe forbindelse mellem landbrug og befolkning. Videoen er på 3½ minut. Find den i videoarkivet her.

Formanden kommer med kagen
Hans Gæmelke har i de seneste par år besøgt en række erfagrupper i foreningen i løbet af efteråret. Der har været tale om givtige møder, forlyder det, hvor man er kommet godt omkring emnerne. Det er derfor fortsat muligt at få besøg af formanden. Hvis man har mulighed for at samle en gruppe, som har lyst til at få besøg, så er man velkommen til at ringe – enten direkte til Hans Gæmelke på 4029 4111 eller til sekretær Irene Kjær Madsen, der har adgang til formandskalenderen, på telefon 8791 2083.

KV17: Djursland Landboforening har tilbudt alle aktive medlemmer i foreningen, som stiller op til kommunalvalget 2017, at blive præsenteret. Vi har udarbejdet tre spørgsmål, som de kort og præcist skal svare på. Her uddyber de, hvad de mener, er vigtigst i forhold til udviklingen af netop deres kommune, hvilke landbrugsemner, de mener, har størst betydning, og hvordan de vil inddrage landbrugserhvervet i den politiske dagsorden fremover. Læs svarene ses HER

LÆS MERE OM MEDLEMSKAB AF DJURSLAND LANDBOFORENING HER.

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på landboforening.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på landboforening.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på landboforening.dk accepterer du vores brug af cookies.

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev