Forening og politik

Forening og politik


Djursland Landboforening arbejder løbende på at medvirke til, at  landbofamiliernes økonomi og velfærd forbedres via forenings- og erhvervspolitiske aktiviteter.
Ved at samarbejde er det muligt at løfte større opgaver, og ved at udøve erhvervspolitisk aktivitet via dialog og argumentation med politikere, myndigheder og forbrugere forsøges samfundets rammevilkår for landbrugserhvervet forbedret.
Det foreningesmæssige og erhvervspolitiske arbejde i bestyrelse, udvalg og ansat ledelse finansieres af medlemskontingentet.


Nedenfor kan du se eksempler på forenings- og erhvervspolitiske aktiviteter i det seneste års tid:
Opdateret 2. oktober 2018, AT

Dialogmøde med Udvalget for natur, teknik og miljø i Syddjurs Kommune.
Tirsdag den 25. september havde landboforeningens forretningsudvalg besøg af Syddjurs Kommunes NTM-udvalg.
NTM-udvalget blev, efter en præsentationsrunde, præsenteret for landboforeningen, ved formand Hans Gæmelke.

Herefter blev der drøftet følgende emner:
Samarbejde generelt
Husdyrgodkendelser
Drikkevandsbeskyttelse
Naturrådets bidrag til Det Grønne Danmarkskort

Bestyrelsens drøftelse af tørkesituationen 
På bestyrelsesmødet den 3. september 2018 drøftedes den tørkehjælpepakke, der er gennemført frem til dato. Der var i bestyrelsen enighed om, at de politiske intentioner, der er givet udtryk for, og som også har betydet visse lempelser på nogle rammevilkår, er fine, men at der ikke er tale om en reel økonomisk støtte til erhvervet.

Bestyrelsen synes, der er en afventende politisk holdning i øjeblikket på, hvordan det går for landbruget. Formanden redegjorde for de områder, hvor der kan forventes økonomisk støtte.

Bestyrelsen drøftede, hvordan befolkningens sympati for landbruget har udviklet sig i takt med omtalen af tørken. Formanden redegjorde for de pressemæssige beslutninger, der er truffet på Axelborg, og hvordan denne strategi har påvirket holdningen til landbruget.

Formanden orienterede om, at på næste primærbestyrelsesmøde den 5. september vil emnet igen være til debat - for at fastholde et politisk pres.

Her i landboforeningen tages tørkeproblematikken op som et tema i et kommende ØkonomiNyt, og ligeledes igen som tema på efterårsmøderne for kvæg og svin, der afholdes henholdsvis den 25. september og den 31. oktober 2018.

Tørke på dagsordenen på Landsformandsmødet
I sidste uge var der indkaldt til hastemøde i Landbrug & Fødevarer, som havde valgt at rykke Landsformandsmødet fra september til august grundet tørkens konsekvenser for de danske landmænd.
Nyheden fra den 15. august kan læses HER

Britt Bager blev opdateret på udfordringer i dansk landbrug
Udfordringerne i dansk landbrug har i denne uge været til debat hos Djursland Landboforening, hvor Venstres politiske ordfører Britt Bager lagde vejen forbi landbocentret i Følle
Helt overordnet blev det diskuteret, hvordan det i fremtiden skal være at drive landbrug i Danmark.
Nyheden fra den 7. juni kan læses HER.

Overholder din virksomhed kravene til den nye EU-persondataforordning?
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Formålet med forordningen er at beskytte mod misbrug og unødvendig registrering af persondata. Djursland Landboforening og Agro-IT kan tilbyde en rådgivningspakke, som sikrer, at din virksomhed opfylder alle de nye lovkrav.
Læs nyheden fra 24. maj 2018 HER.

Drøftelse af fremtidens behov for rådgivning
På bestyrelsesmødet den 17. maj redegjorde formanden for møde afholdt på Koldkærgård, hvor formænd og næstformænd for foreninger bag landbrugsrådgivningen deltog. På mødet blev afholdt en række forskellige indlæg om, hvordan den fremtidige rådgivning skal etableres.

Mødet havde til formål, at man i fællesskab skulle se ind i de fremtidige behov for rådgivning til landbruget og ud fra det billede drøfte, hvordan rådgivningen kunne indrettes herefter.

Der vil på sigt blive etableret endnu et møde om emnet, og i den forbindelse spurgte formanden til bestyrelsens holdning. Bestyrelsen havde en forsigtig holdning til den hastighed, hvormed rådgivningen vil udvikle sig, men gav eksempler på områder, hvor landbruget fortsat kunne have brug for hjælp.

Formanden udtrykte ønske om, at landboforeningens økonomiudvalg afholder møde med det nye landsudvalg for driftsøkonomi.
Emnet gav anledning til en længere drøftelse af den fremtidige rådgivning, og hvordan den på længere sigt vil indrette sig.

Uden beviser kan kommunen ikke ekspropriere folks levebrød
Aarhus Kommune mener sandsynligvis, at man vil være foregangskommune, når det gælder kravet til vandkvaliteten i drikkevandsboringerne og har derfor kastet sig ud i et korstog mod indhold af alle målbare stoffer. -Men det går ikke, understregede advokat Håkun Djurhuus overfor 120 landmænd fra hele det østjyske område.

På et stort medlemsmøde, arrangeret af Landboforeningerne Kronjylland, Midtjylland, Djursland og Odder-Skanderborg og Østjydsk Familielandbrug, fremlagde chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fra Landbrug & Fødevarer (L&F) og L&F’s indhyrede advokat Håkun Djurhuus fra Bech-Bruun i sidste uge deres syn på drikkevandssagen i Aarhus, den aktuelle strategi for klager til Miljø & Fødevareklagenævnet og eventuelt efterfølgende retssag.
Læs nyheden fra 2. maj 2018 HER.

Redegørelse omkring etablering af havbrug ved formanden for Dansk Akvakultur
Ved bestyrelsesmødet den 26. april deltog Ivan Bundgaard Sørensen, formand for Dansk Akvakultur, og direktør Brian Thomsen. Ivan Bundgaard Sørensen har plads i Primærbestyrelsen under Landbrug & Fødevarer.

Ivan Bundgaard Sørensen gav en politisk redegørelse for produktion og forbrug af fisk som fødevarer nationalt og internationalt, og det deraf afledte behov for øget produktion af fisk.

I forbindelse med etablering af havbrug har der været en længere debat om den udledning af affaldsstoffer som havbrug har. Denne diskussion har primært drejet sig om udledning af kvælstof og fosfor. Disse udledninger skal havbruget selv håndtere. Det er ikke en udledning som flyttes over på eksempelvis landbruget.

Ivan Bundgaard Sørensen redegjorde for de steder i Danmark hvor der planlægges etablering af havbrug. De politiske vilkår for etablering af havbrug har i mange år været vanskelige. Først ved vedtagelse af Fødevare- og landbrugspakken i 2015 er der endeligt givet udtryk for en politisk holdning om mulighed for etablering af havbrug.

Ivan Bundgaard Sørensen orienterede om denne type produktion, produktionsgange og økonomien heri, herunder værdien af eksporten.

Ivan Bundgaard Sørensen redegjorde for de afledte behov for produktionsfaciliteter på land. Med de planer der i øjeblikket er, kunne disse produktionsfaciliteter lægges i havneområdet i Grenå.

Bestyrelsen gav under indlægget udtryk for den bekymring der ligger i landbruget for, at landbruget kan blive reguleret i sin udledning på bekostning af tilladelse til udledning fra havbrug.

Ivan Bundgaard Sørensen kunne berolige bestyrelsen omkring havbrugets kvælstofudledning idet havbrugene skal placeres i de områder, hvor havgennemstrømningen er størst, og netop derfor er uden påvirkning og uden indflydelse på landbruget.

DLMØ's bestyrelse på tur til Bruxelles for at besøge EU-landbrugskommissæren o.a.
Hans Gæmelke har sammen med den øvrige bestyrelse for DLMØ, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, været på en intensiv todages tur til Bruxelles. Først og fremmest for at mødes med landbrugskommisærens højre hånd Tom Tynan og med ham tale om landbrugspolitiske emner, som fylder hos landmændene i Danmark lige nu.

På Djursland Landboforenings Facebook-side kan du finde reportager fra turen, der også inkluderede besøg hos bl.a. den fælles europæiske landbrugsorganisation, COPA, samt Landbrug & Fødevarer og Region Midtjyllands repræsentationskontorer. Link til Facebook her.

Djursland Landboforening repræsenteret i det ny Naturråd for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner
Regeringen besluttede i sommer, at der senest pr. 15. januar 2018 skulle være oprettet 20 lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Planen er at sikre større og mere sammenhængende natur, for at Danmark kan bidrage med sin del til opfyldelse af FN's og EU's mål for biodiversitet i 2020.
Djursland Landboforenings repræsentanter i det 12 personer store lokale naturråd er Hanne Line Revsbech og Jørgen Ivar Mikkelsen. Derudover er også Rikke Skyum en del af rådet, på mandat af Landbrug & Fødevarer. Tre andre repræsentanter fra landbruget er Jens Aarøe, (Bæredygtigt Landbrug), Christian Gylling Jensen (Landbrug & Fødevarer) og Jens Vestergård (Landboforeningen Midtjylland, LMO). Desuden er der seks medlemmer fra Grønne Organisationer. Det fremgår Syddjurs kommunes hjemmeside.

Årsmøderne er en vigtig del af medlemsdemokratiet
Over knap tre uger fra 23. januar til 8. februar 2018 vil seks af landboforeningens syv stående udvalg afvikle årsmøder. De respektive formænds beretninger vil være udgangspunkt for debat, og i alt 13 udvalgsmedlemmer er på valg. Derudover er det ved alle årsmøderne faglige foredrag – og Djursland Landboforening byder på kaffe og kage.
Program for de enkelte årsmøder samt oplysninger om, hvem der er på valg finder du på Aktivitetskalenderen, eller du kan hente en samlet oversigt HER.

Landboforeningens syvende stående udvalg er Åbent Landbrug Djursland, hvor landboforeningens formand også er udvalgsformand, og hvor valg til udvalget foretages på generalforsamlingen, i år den 6. marts 2018 i Auning.

Deltidsudvalget i Djursland Landboforening
Deltidsudvalget i Djursland Landboforening tager hånd om deltidssegmentets interesser. Nye medlemmer skal blot henvende sig til Silke Lorenzen, konsulent i Djursland Landboforening og sekretær for Deltidsudvalget, som hjælper med at finde de rette konsulenter og rådgivning til det aktuelle behov.
Find kontaktoplysninger på Deltidsudvalgets medlemmer HER – Og læs pressemeddelelse med nytårsudtalelser fra udvalgets formand, Christian Thomsen, HER. (udsendt 8. januar 2018).

Formandens nytårshilsen 2018
"2018 bliver som tidligere år et forsat arbejde med at skabe forståelse for landbruget hos politikerne, det er en vigtig opgave, som jeg vil arbejde hårdt for i det kommende år.", udtaler Hans Gæmelke.
Læs nytårshilsnen, fra 3. januar 2018, i sin helhed HER.

Har du et landbrug, som du vil vise frem i skolernes sommerferie i 2018?
Vi markedsfører gårdene med en folder. Her kan gæsterne finde datoer og tilmelde sig direkte ved gården, de vil besøge. Du kan selv bestemme, hvor mange dage du vil få besøg, og hvor mange gæster du vil modtage ad gangen. De deltagende landmænd kan fortælle om mange positive oplevelser! De fire gårde, der var med i 2018, fortsætter, men flere gårde er velkomne
Hvis du vil høre nærmere: Kontakt projektkonsulent Silke Lorenzen, Djurslandgården

Naturpark Randers Fjord
Djursland Landboforening har en plads i det 18 personer store Naturparkrådet for Naturpark Randers Fjord. Siden den 16. marts 2017 har bestyrelsesmedlem Hanne Line Revsbech beklædt den post. På det seneste bestyrelsesmøde. 23. november 2017, orienterede Hanne Line Revsbech om oplægget til Naturpark Randers Fjord, og det blev ifølge referatet konkluderet, at oplægget ikke er til gene for landbruget, hvorfor landbruget formentligt ikke bør gøre indsigelse. Bag Naturpark Randers Fjord står Norddjurs Kommune og Randers Kommune i samarbejde med Friluftsrådet.

Som medlem af Djursland Landboforening er man altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmer, hvis man har ”noget på hjerte”. Kontaktoplysninger finder du HER.

Viden er vigtig – også for landbrugets folkevalgte.
Kender du til den ugentlige publikation ”Markedsblik” fra Landbrug & Fødevarer. Der kan hentes mange interessante oplysninger om fødevareklyngen og dansk landbrug. Link til Markedsblik, nyhedsbreve finder du på siden Nyttige Links her.

Video om Åbent Landbrug
Har du set den nye, flotte video ”Rundt om Åbent Landbrug”? Om det at være med til at skabe forbindelse mellem landbrug og befolkning. Videoen er på 3½ minut. Find den i videoarkivet her.

Formanden kommer med kagen
Hans Gæmelke har i de seneste par år besøgt en række erfagrupper i foreningen i løbet af efteråret. Der har været tale om givtige møder, forlyder det, hvor man er kommet godt omkring emnerne. Det er derfor fortsat muligt at få besøg af formanden. Hvis man har mulighed for at samle en gruppe, som har lyst til at få besøg, så er man velkommen til at ringe – enten direkte til Hans Gæmelke på 4029 4111 eller til sekretær Irene Kjær Madsen, der har adgang til formandskalenderen, på telefon 8791 2083.

KV17: Djursland Landboforening har tilbudt alle aktive medlemmer i foreningen, som stiller op til kommunalvalget 2017, at blive præsenteret. Vi har udarbejdet tre spørgsmål, som de kort og præcist skal svare på. Her uddyber de, hvad de mener, er vigtigst i forhold til udviklingen af netop deres kommune, hvilke landbrugsemner, de mener, har størst betydning, og hvordan de vil inddrage landbrugserhvervet i den politiske dagsorden fremover. Læs svarene ses HER

Forretningsudvalget har været til dialogmøde med Norddjurs miljø- og teknikudvalg
Forretningsudvalget i Djursland Landboforening har her i efteråret været til det årlige dialogmøde med Norddjurs Kommunes miljø- og teknikudvalg. Vandløbsvedligeholdelse samt retten til at anvende privat vandboring til husdyr var blandt emnerne. Hans Gæmelke er godt tilfreds med mødet. Læs mere i nyheden her.

KV17: Vælgermøde i Todbjerg Forsamlingshus mandag 30. oktober kl. 19.00
Djursland Landboforening inviterer i samarbejde med Landboforeningen Odder-Skanderborg og Landboforeningen Kronjylland til debatmøde om partiernes holdning til landbrugets udvikling i specielt Aarhus Kommune, men også generelt. Se invitationen her. Bemærk tilmeldingsfrist. 

Axelborg for fremtidens landmænd
Djursland Landboforening inviterer alle aktive landmænd til at besøge Landbrug & Fødevarer på Axelborg i København. Der var planlagt tur i dette efterår, men arrangementet flyttes nu til foråret 2018. De tilmeldte til efterårs-turen får direkte besked.

Djursland Landboforening er bredt repræsenteret i vandrådene i og omkring Djursland.
Rikke Skyum og formand for Djursland Landboforening, Hans Gæmelke, sidder i vandrådet på Djursland. Formanden for økonomiudvalget i Djursland Landboforening, Erik R. Jensen, sidder i vandrådet i Randers Fjord, og i Vandråd Aarhus Bugt sidder formand for Planter og natur i Djursland Landboforening, Peter Poulsen.
Djursland Landboforening opfordrer alle lodsejere, som mener at have et kunstigt eller stærkt modificeret vandløb på ejendommen, til at kontakte foreningen. Læs mere i nyheden fra 13. september 2017 HER

Lodsejere i Aarhus Nord opfordres til at indsende korte høringssvar vedr. kommunens indsatsplaner for grundvand
30. april 2017: Referat fra østjyske landboorganisationernes lodsejermøde den 24. maj 2017 foreligger nu. Som det fremgår, opfordrer vi, som en af landboorganisationerne i Østjylland / Landbrug & Fødevarer, til, at også lodsejere indsender korte bemærkninger i forbindelse med for-høringen vedrørende indsatsplanerne. Dette som supplement til det fælles høringssvar fra landboorganisationerne, der vil blive udarbejdet. Bemærk den ny frist, 23. juni.
Referatet og indlæg fra mødet 24. maj kan hentes HER.

Aarhus Kommune forlænger frist for bemærkninger til kommende indsatsplaner i Aarhus Nord til 23. juni
Landboorganisationerne bag lodsejermødet fornyligt, om de varslede indsatsplaner for grundvand i Aarhus Nord-området, har opnået forlængelse af fristen for bemærkninger til for-høringen. Efter aftale med Aarhus kommune er fristen nu til og med 23. juni 2017. Det forlyder, at Kommunen forventer, at selve planen sendes i offentlig høring i efteråret, og at den kommer til at ligne de to foregående indsatsplaner.

Invitation til møde for lodsejere i Aarhus Nord - onsdag 24. maj 
Efter at en række landmænd, og andre lodsejere, i det nordlige Aarhus kommune har modtaget mail med orientering om, at indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet er på vej, så har landboorganisationer i det midt-østjyske område arrangeret et lodsejermøde. Mødet, som Djursland Landboforening er medarrangør af, kommer til at foregå onsdag den 24. maj kl. 19.00 på landbocentret i Søften. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest onsdag den 17. maj til Hanne Østergaard på mail hao@lmo.dk eller telefon 3092 6272. Hent invitationen med dagsorden her.

Vandløbsrepræsentanter er inviteret til vandløbsmøde med kommuner
Udvalget for Planter og Natur har inviteret vandløbsrepræsentanter og kommuner i foreningens område til vandløbsmøde den 10. maj. På mødet vil der blive orienteret om kommunernes vandløbsvedligeholdelse og om arbejdet med vandløbsregulativer. Desuden vil der blive orienteret om de ny vandråd - og så er der afsat tid til spørgsmål og debat. Invitationen, der er udsendt de vandløbslaug, som landboforeningen har kendskab til, kan ses HER.
Vandløbslaug /-repræsentanter, der ikke har modtaget invitationen, er også velkomne - men bemærk venligst krav om tilmelding.

Djursland Landboforening har indsendt høringssvar til forslag til kommuneplan for Norddjurs Kommune
Foreningens 4-siders høringssvar,der er underskrevet af Hans Gæmelke den 20. april 2017, kan ses her.

Folketingsmedlem besøgte landbocentret i Følle
Den 3. april 2017 var folketingsmedlem Britt Bager (V) på besøg hos Djursland Landboforening, hvor hun mødtes med bestyrelsen og fik konkrete landbrugspolitiske emner fra Djursland med retur til Christiansborg.
På mødet blev der blandt andet diskuteret indsatsplaner for drikkevand, generationsskifte i landbruget, vandløbsloven og det stigende antal dige-sager, som landbruget oplever i disse år. Nyheden fra 4. april kan læses her.

Den ny- og genvalgte bestyrelse har konstitueret sig
På bestyrelsens konstituerende møde, den 16. marts 2017, blev der udpeget folk til en række poster og til at repræsentere Djursland Landboforening i andre organer. Den opdaterede liste kan ses her.

Djursland Landboforening har indsendt høringssvar om EU’s landbrugspolitik
Du kan finde det udfyldte spørgeskema, fra 7. marts 2017 her.

Lodsejere i tre områder inviteres til møder om jordfordeling den 30. januar.
Djursland Landboforening undersøger nu, i samarbejde med Landinspektørfirmaet Kjær, interessen for jordfordeling blandt landmænd i tre udpegede områder på Djursland. Formålet med jordfordeling er at skabe bedre økonomi i markbruget ved at samle arealer mere hensigtsmæssigt i forhold til de enkelte lodsejere.
Det første område er ved Termestrup, Øster Alling, Vester Alling, Ring og Kastrup. Andet område er længere østpå, nærmere bestemt ved Pederstrup, Nødager og Kolind. Tredje område er ved Balle, Rosmus og Hyllested, på det sydøstlige Djursland.

LÆS MERE OM MEDLEMSKAB AF DJURSLAND LANDBOFORENING HER.

Samarbejdspartnere

Cookie- og privatlivspolitik på landboforening.dk

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på landboforening.dk og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på landboforening.dk accepterer du vores brug af cookies.

Jeg accepterer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev