Forening og politik

Forening og politik


Djursland Landboforening arbejder løbende på at medvirke til, at  landbofamiliernes økonomi og velfærd forbedres via forenings- og erhvervspolitiske aktiviteter.
Ved at samarbejde er det muligt at løfte større opgaver, og ved at udøve erhvervspolitisk aktivitet via dialog og argumentation med politikere, myndigheder og forbrugere forsøges samfundets rammevilkår for landbrugserhvervet forbedret.
Det foreningsmæssige og erhvervspolitiske arbejde i bestyrelse, udvalg og ansat ledelse finansieres af medlemskontingentet.


Nedenfor kan du se eksempler på forenings- og erhvervspolitiske aktiviteter i det seneste års tid:
Opdateret 23. september 2021, AT

Bestyrelsesmøde den 7. september 2021
Formanden redegjorde for de igangværende landbrugsforhandlinger på Christiansborg. På Axelborg arbejdes der for et bredt forlig, der tilgodeser landbruget bedst muligt. Et bredt forlig vil give landbruget en større stabilitet i forhold til fremtidige beslutninger for landbruget.

Formanden kunne desuden redegøre for, at der arbejdes hårdt bag linjerne på Axelborg med at støtte landbruget maksimalt til de forandringer, der skal gennemføres i landbruget vedrørende klimatilpasning og de kommende reduktionsmål på udledning af næringsstoffer.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af de politiske forhandlinger.

Umiddelbart før bestyrelsesmødet havde forretningsudvalget møde med Syddjurs Kommunes Miljø- og Teknikudvalg. Mødet omhandlede primært arbejdet med en klimaaftale/samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Djursland Landboforening, der skal danne ramme om samarbejde om landbrugets grønne omstilling.

Under mødet blev der blandt andet også drøftet de fremtidige BNBO–aftaler.

Djursland Landboforening har indsendt høringssvar til Syddjurs Kommunes Klimahandlingsplan.
Landboforeningen adresserer i høringssvaret til handlingsplanen emner, der vedrører landbruget og opfordrer samtidig Syddjurs Kommune til at søge realiserbare løsninger.

Syddjurs Kommune beskriver i handlingsplanen følgende visioner for klimaindsatsen:

  1. Reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 og 100% i 2050
  2. Bidrage til, at el- og varmeforsyningen skal dækkes 100% af vedvarende og bæredygtig energi i 2035.
  3. Tilpasse byer og land til fremtidens klimaudvikling med stigende havvand og vådere vejr.

Hele høringssvaret med landboforeningens bemærkninger til de enkelte visioner kan læses her.

Afvikling af beretningsmøder og generalforsamling 2021
På bestyrelsesmødet den 19. januar fremlagde formanden og Rikke Skyum de konsekvenser som de nuværende forsamlings-restriktioner får for landboforeningens afvikling af beretningsmøder og dermed også for landboforeningens generalforsamling.

Spørgsmålet om afvikling af beretningsmøder og generalforsamling har været behandlet i forretningsudvalget, der som udgangspunkt ønsker, at landboforeningens generalforsamling afholdes fysisk, så snart corona-restriktionerne åbner mulighed herfor. Forretningsudvalget ønsker også, at beretningerne for Økonomiudvalget og for udvalget for Planter og Natur indgår som en del af landboforeningens generalforsamling under dagsordens punkt 4.

Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder for afvikling af beretningsmøder og generalforsamling. Bestyrelsen vedtog at udsætte generalforsamlingen, indtil det igen er tilladt at mødes fysisk. Bestyrelsen vedtog også at afvikle beretningsmøder for Kvægbrugsudvalget, Svineproduktionsudvalget, Deltidsudvalget og Økologiudvalget, i det omfang at det kan lade sig gøre inden generalforsamlingen. Hvis der ikke bliver mulighed for afvikling af beretningsmøderne, gennemføres en virtuel beretning for disse fire udvalg.

Spildevandsselskaberne til dialogmøde i landboforeningen
På baggrund af den stigende opmærksomhed omkring håndtering af spildevand havde bestyrelsen i Djursland Landboforening ved sidste bestyrelsesmøde inviteret repræsentanter fra AquaDjurs og Syddjurs Spildevand til en dialog om spildevandshåndteringen på Djursland.

Begge selskaberne har som formål at drive en virksomhed, som varetager etablering, drift og vedligeholdelse af de offentlige spildevandsforsyninger på Djursland.

Repræsentanterne fra selskaberne havde fokus på virksomhedernes strategiplaner, hvor de forklarede, hvordan de, på tværs af kommunegrænserne, arbejdede for at opnå de bedste helhedsløsninger.

Lige nu er der separeret 80% af kloaksystemet på Norddjurs, og der er i Syddjurs separeret 75%. Ingen af de to selskaber regner med at komme op på 100% separering.

”Det skal give mening, og det skal kunne hænge sammen økonomisk. Det er ikke alle steder, det giver mening at separere, og i Norddjurs regner vi med at have separeret 85%, når vi er færdige”, fortalte Palle Lyngsø Mikkelsen, direktør for AquaDjurs A/S.

De typiske kilder til udledning af forurenet spildevand i kloakområder er dårligt fungerende renseanlæg, fejlkoblinger, overløb og dræn tilkoblet fællessystemer og spildevandssystemer.

I Norddjurs er der 74 overløbsbygværker, hvor en stor del af dem er forsynet med bassinanlæg. Lige nu er de centrale overløb forsynet – eller vil blive forsynet – med fjernovervågning for overløbsregistrering. Bassinerne sikrer optimering af magasinvolumen og er derfor med til at minimere overløb med opspædet spildevand. AquaDjurs er aktuelt i gang med at bygge nye bassiner i Bredstrup (Grenaa) samt i Trustrup og har i forbindelse med en opbygning af Fornæs Renseanlæg i 2019/2020 hævet den hydrauliske kapacitet med omkring 50 %.

I Syddjurs er der 70 overløbsbygværker og 10 renseanlæg. Hos dem er fokusområderne lige nu nedlæggelse af renseanlæggene i Thorsager og Skiffard, og så er de i gang med omfattende separering i Rønde og Hornslet.

”Jeg synes, det var rigtig interessant at høre om de to selskaber og ikke mindst, hvad strategien er for spildevandet på Djursland. Jeg håber på, at vi også fremadrettet kan få en fornuftig dialog om spildevand”, lyder det fra Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening.

Bestyrelsesmøde den 28. maj 2020
Jens Søgaard Andersen, der er landbrugets repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge, deltog i dagens møde. Han orienterede om ansættelsen af ny chef for nationalparken, og fortalte at der generelt er god opbakning til nationalparken, også fra landbruget i området.
Jens redegjorde for de aktiviteter som bestyrelsen og dermed nationalparken beskæftiger sig med, blandt andet etablering af stisystemer i området og udbud af kursusaktiviteter omkring turistudvikling for områdets lodsejere og virksomheder.
Jens redegjorde desuden for samarbejdet mellem nationalparken og Syddjurs Kommune om at fællesudvikle på områder med sammenfald i interesser.
Nationalparkens aktiviteter løftes meget gennem frivillige interessenter. Der er ikke et stort budget, hvorfor denne indsats fra frivillige er meget vigtig for nationalparken.

Thomas Olesen fortalte, at han er blevet kontaktet af en svineproducent, der er blevet politianmeldt, da han efter myndighedernes opfattelse ikke havde behandlet en syg gris korrekt. Thomas overvejer, om sagen har potentiale til at løftes som en principsag.

Thomas Olesen redegjorde desuden kort for udviklingen af svinepest. Den danske indsats har haft god virkning overfor bestanden af vildsvin i Danmark. Svinepesten er endnu heller ikke konstateret i Tyskland.

Christina Siegumfeldt orienterede om sit seneste møde med unge landmænd, hvor der er god aktivitet med etablering af møder.

På formandens seneste møde i Primærbestyrelsen, var blandt andet udledningen af kloakvand i vandmiljøet til debat.

Formanden orienterede desuden om, at der bliver sendt en invitation til to folketingspolitikere, Søren Egge Rasmussen og Leif Lahn Jensen. De inviteres til en landbrugspolitisk drøftelse med landboforeningens bestyrelse.

Formanden informerede ligeledes om et kommende fællesmøde mellem forretningsudvalget, kvægbrugsudvalget og svineproduktionsudvalget. Dagsorden for mødet er drøftelse af den fremtidige fagrådgivning på kvæg- og svineområdet.

Generalforsamling
Der var mødt 225 op til landboforeningens generalforsamling i Auning Idræts- og Kulturcenter tirsdag den 3. marts 2020.

Efter formandens beretning, som kan læses her, var ordet frit for debat af beretningen.

Der var indlæg omkring fremtidens rådgivning og omkring belastning af krondyr visse steder på Djursland. Manglende tilskud til etablering af læhegn blev bemærket, ligesom klimadebatten blev behandlet under dette punkt.

Bestyrelsesmøde den 23/1 2020
Formanden orienterede om kommende møde mellem Landbrug & Fødevarer, Østjylland og foreningssekretariatet i det nye rådgivningsselskab, Velas. Der er i regionen opstået to regionale politiske organisationer, hvilket giver et landbrugspolitisk overlap. Denne situation kan give en vis forvirring for det omgivende samfund og op mod det kommunale og nationale politiske miljø. Formanden for Djursland Landboforening er af Jens Gammelgaard indkaldt til en drøftelse af dette overlap, og hvordan det landbrugspolitiske arbejde i regionen kan gøres mest effektivt og rationelt i denne situation.

Der er behov for samarbejde omkring det regionale landbrugspolitiske arbejde og for en strategisk drøftelse af, hvordan et sådan samarbejde skal udvikles.

Bestyrelsen drøftede denne situation med et politisk overlap, og hvordan landboforeningens strategiske position vil være under forskellige scenarier.

På bestyrelsesmødet vedtog bestyrelsen desuden, at landboforeningen deltager med en stand på årets landbrugsmesse, og at standen i år skal bemandes med både folkevalgte og ansatte, således at standen både har et fagligt og at politisk indhold.

Silke Lorenzen orienterede om arbejdet med indsatsområdet om unge landmænd og deres tilknytning til landboforeningen. Der er god opbakning fra de unge til dette arbejde, hvorfor der allerede er arrangeret en række møder for at skabe netværker mellem unge landmænd og landboforeningen.

Møde med Martin Merrild
På bestyrelsesmødet den 31. oktober 2019 redegjorde Rikke Skyum for møde i Skive om fremtidens rådgivning mellem landboforeningerne Agri Nord, LandboThy, Landbo Limfjord, Lemvigegnens Landboforening, Vestjysk Landboforening, Djursland Landboforening og Martin Merrild og Ejnar Schultz.

Initiativ til mødet udsprang af et notat udarbejdet og udsendt fra Landbrug & Fødevarer vedrørende tilrettelæggelse af den fremtidige rådgivningsstruktur. De 6 foreninger ønsker alle at fastholde den nuværende foreningsstruktur med egen rådgivning, men med samarbejde mellem foreningerne på de smalle rådgivningsområder.

De 6 foreninger støtter derfor ikke umiddelbart op om notatet om fremtidens rådgivning. Det var således mødets formål, at få gjort Martin Merrild opmærksom på at der er foreninger, der fortsat ønsker at følge den traditionelle struktur.

Rikke Skyum opfordrede til, at landboforeningen fortsat søger samarbejde på de smalle rådgivningsområder, og at disse samarbejder overvejes rettet mod de foreninger, der har den samme holdning til indretning af den fremtidige rådgivning.

Landbrug & Fødevarer afholder møder tre steder i landet, hvor tankerne bag oplægget til fremtidens rådgivning fremlægges. Møderne er henholdsvis den 25. november i Fredericia, den 26. november i Sorø og den 9. december i Herning. Formanden opfordrede til, at de bestyrelsesmedlemmer, der har tid og lyst, møder op til et af disse møder.

Bestyrelsesmøde den 5. september.
LandboThy, Lemvigegnens Landboforening, Vestjysk Landboforening, Landbo Limfjord, Agri Nord og Djursland Landboforening, som alle er traditionelt opbyggede foreninger med tilhørende rådgivning, har udarbejdet et fælles holdningspapir om fremtidens rådgivning. Dette holdningspapir er udarbejdet på baggrund af den debat, som Martin Merrild har sat på dagsorden.

På bestyrelsesmødet gennemgik Rikke Skyum dette holdningspapir overfor bestyrelsen, så bestyrelsen fik mulighed for at tage stilling til indholdet i dette dokument. Djursland Landboforening havde nogle rettelser til holdningspapiret. Disse ændringer er fremsendt til de fem andre foreninger til høring, således at der er fælles fodslag omkring dette emne.

Bestyrelsen drøftede den fremtidige rådgivning for de lidt mere smalle rådgivningsområder, og hvordan disse områder bedst muligt vil kunne organiseres. For Djursland Landboforening er dette spørgsmål relevant på kvæg- og svinerådgivningen.

Bestyrelsen støttede op omkring indholdet i dokumentet.

Bestyrelsesmøde den 22. maj.
Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer deltog i bestyrelsesmødet den 22/5 med en redegørelse omkring behovet for fødevarer i en verden med fortsat stigende befolkningstal.

Flemming Nør-Pedersen gennemgik de klimapolitiske tiltag, der allerede er gennemført i Danmark, både med hensyn til energiproduktion, forbrugsmønstre og for landbruget, som i Danmark er blandt verdens mest klimavenlige.

Siden 1990 er landbrugets udledning af drivhusgasser faldet, samtidig med at produktionen er stigende.

Ca. 20% af det danske landbrugs fødevareproduktion forbruges i Danmark, mens resten går til eksport. Det betyder at 80% af den miljøbelastning, som landbrugets fødevareproduktion står for, forbruges i andre lande.

Der er i den politiske debat en tendens til at blande belastningsbegreber, der ikke kan sammenlignes, hvilket ofte drejer klimadebatten i en skæv retning. Der er derfor behov for betydelig oplysning, omkring hvordan og af hvad klimaet belastes.

Landbrug & Fødevarer har vedtaget et klimamål om at være klimaneutrale i 2050. Det betyder, at der også skal ske reduktion i udledning af drivhusgasser fra landbruget. Med de nuværende virkemidler kan der ske en reduktion fra omkring 16 millioner tons til ca. 8 millioner tons udledning. Dette betyder, at der over de næste 30 år skal ske en fortsat udvikling af fødevareproduktionen for at opnå yderligere fald i klimabelastningen.

Landbrug & Fødevarer har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om udtagning af lavbundsjorder for at skabe mere natur og dermed en reduktion af CO2-udledningen fra disse arealer.

Bestyrelsesmøde den 30. april.
Formanden kunne blandt andet orientere om at Landboungdom har et bedriftsbesøg på Hevringholm. Her deltager Asger Christensen, og der vil denne dag være mulighed for at drøfte EU-politik med ham.

Formanden orienterede ligeledes om at der gennem Landbrug & Fødevarer Østjylland etableres to valgmøder i regionen med kandidater til Folketinget. Dels hos Danish Crown i Horsens og ved DLF i Randers.

Peter A. Poulsen redegjorde for den kommende vandplan 3, hvor reduktionen af kvælstof skal behandles. I dette arbejde undersøges ændret sædskifte, som kan opfylde de nye krav til reduceret udledning og måske ændrede krav til etablering af efterafgrøde.

Peter A. Poulsen orienterede ligeledes om at Landsudvalget har drøftet hvordan kvælstofprognosen genereres og hvordan den bruges direkte i landbruget. Den større nedbørsmængde i marts måned bevirker en lidt større udledning. Landbrugsstyrelsen ønsker at bruge en modelberegning hvorimod landbruget ønsker dannelse af en prognose der bygger på faktuelt nedbør og udledning.

Peter A. Poulsen redegjorde for den politiske situation omkring Glyphosat. Peter A. Poulsen opfordrede til at landbruget sænker brugen af midlet så meget som muligt for at kunne fastholde den politiske opbakning til at anvende dette middel.

Konstituerende bestyrelsesmøde og temamøde om medlemsopbakning.
På bestyrelsesmødet tirsdag den 19. marts konstituerede bestyrelsen sig, med uforandret sammensætning. Generalforsamlingen den 5. marts 2019 blev evalueret og formanden udtrykte glæde over den gode opbakning der igen i år var til generalforsamlingen.
Der var ros til formandens beretning og bestyrelsen fandt i øvrigt afviklingen af generalforsamlingen god.

Emnet omkring klima og landbrugets klimatryk gav anledning til en længere drøftelse. Bestyrelsen kunne godt tænke sig at få berørt emnet omkring landbrugets klimaaftryk og dermed få en større forståelse af de diskussioner der pågår omkring emnet.

Temamøde
På det efterfølgende temamøde om medlemsopbakning fremlagde Peter Nissen fra Landbrug & Fødevarer en række tabeller over medlemsudviklingen gennem tid, fordelt på typer af landbrug og aldersfordeling.

Peter Nissen gennemgik en tilfredshedsanalyse udarbejdet i 2015.
Analysen viser et behov for indsats på følgende områder: Politisk interessevaretagelse, landbrugets image, medlemmernes udbytte af deres medlemskab, forståelse for landbruget fra det øvrige samfund, og kommunikationen mellem Landbrug & Fødevarer, landboforeninger og medlemmer.

På baggrund af ovenstående gennemgang var der efterfølgende en drøftelse af hvordan et eventuelt arbejde med kontakt til potentielt kommende medlemmer kan foregå, og hvem der skal have ansvaret herfor. Der var endvidere en drøftelse af, hvordan en eventuel medlemskampagne kan gennemføres.

Der var en længere drøftelse af den kommende kontingentmodel og om den er tilpasset den fremtidige strukturudvikling i landbruget. Der var ligeledes en længere drøftelse af kommunikationsformer og deres anvendelsesmuligheder i forhold til informationer til potentielt kommende medlemmer.

Med baggrund i ovenstående drøftede forsamlingen hvilke konkrete indsatsområder som bestyrelsen og dermed foreningen skal arbejde med for at fastholde sit momentum i medlemsopbakningen.

Årsregnskab for 2018
Årsregnskabet for 2018 er nu færdigt, og er tilgængeligt for alle interesserede HER.
Det trykte eksemplar kan afhentes i landboforeningens sekretariat.

Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling tirsdag den 5. marts i Auning Idræts- og Kulturcenter.
Se dagsorden for generalforsamlingen her.

Sprøjtefrizoner omkring vandboringer
På bestyrelsesmødet den 24. januar 2019 gennemgik Rikke Skyum konsekvenser af den politiske aftale omkring sprøjtefrizoner omkring vandboringer - de såkaldte BNBO-indsatser. Rikke Skyum redegjorde for den politiske og faglige baggrund for udpegning af områderne. Områderne er udpeget ud fra en beregnet vandtilstrømning til den enkelte vandboring. Disse områder kan have forskellig karakter, og kan i visse tilfælde ligge uhensigtsmæssigt i forhold til landbrugsdrift.
Den politiske aftale er indrettet således at det er det enkelte vandværk, der skal indgå aftaler med de berørte landmænd, som skal udtage jorde eller ændre dyrkningsform. Ønsket er at forbrugerne skal medfinansiere disse områder.

Bestyrelsen havde desuden en længere drøftelse af de langsigtede mål for landbruget overfor/i forhold til det omgivende samfunds holdning til landbruget og den danske fødevareproduktion. Eksempelvis landbrugets bidrag til klimamålene.

Rikke Skyum orienterede ligeledes om sin skrivelse til Miljøministeren omhandlende vandrådenes arbejde med hvilke vandløb der skal indgå i vandplanerne eller ikke indgå. Et arbejde der ikke er taget hensyn til af Miljøministeren. Skrivelsen er udsendt som pressemeddelelse.

Evaluering af årets delegeretmøde
Bestyrelsen syntes godt om årets delegeretmøde, i særdeleshed det indlæg Hanne Line aflagde på talerstolen. Hanne Lines indlæg har efterfølgende givet en del reaktioner.

Bestyrelsen drøftede det gennemførte regionsvalg der ikke blev gennemført demokratisk korrekt. Det var ikke et kønt syn, og det bør der rettes op på til næste gang der skal gennemføres valg. Punktet gav anledning til en længere drøftelse af de demokratiske processer og hvordan de demokratiske valg fungerer godt.

Til gengæld roste bestyrelsen valghandlingen i salen for de fritvalgte til Primærbestyrelsen. Denne var meget ordentlig og demokratisk.

Bestyrelsen havde på bestyrelsesmødet den 27. november desuden en længere drøftelse af landbrugets image, hvordan dette kan forbedres og hvordan de nuværende kampagner fungerer og eventuelt kan tilpasses.

LÆS MERE OM MEDLEMSKAB AF DJURSLAND LANDBOFORENING HER.

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev