Info

Persondatapolitik for Djursland Landboforening

 

For printvenlig version, klik HER

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Djursland Landboforening behandler dine persondata.

Persondatapolitikken er tilgængelig for alle på vores hjemmeside, og gælder for alle rådgivningsopgaver og medlemskaber i Djursland Landboforening.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

Djursland Landboforening
Føllevej 5
8410 Rønde
Tlf. 8791 2000
CVR-nr. 14305084

 

2. Brug af persondata

Vi anvender dine persondata til følgende formål:

a)
Levering af aftalte forretningsmæssige opgaver og ydelser:
Vi indsamler og anvender persondata i forbindelse med levering af den forretningsmæssige og faglige ydelse som du har anmodet om. Vores rådgivningsydelser – fra landbrugsfaglig rådgivning til økonomisk og juridisk assistance mv. - er nærmere beskrevet på vores hjemmeside. Vi indsamler og anvender også persondata i forbindelse med de selvbetjeningsløsninger som du har adgang til på vores hjemmeside. 

b)
Medlems- og fællespolitisk administration for Djursland Landboforenings medlemmer: Persondata anvendes til at administrere foreningens politiske arbejde og aktiviteter og rammeaftale med Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (L&F), herunder opkrævning af kontingent til Djursland Landboforening og L&F, bestyrelsesarbejde, generalforsamling og øvrige aktiviteter. Vilkår for medlemskab i Djursland Landboforening fremgår af foreningens vedtægter, der kan læses på Landboforening.dk/vedtaegter. Du kan læse om L&F’s persondatapolitik på www.lf.dk/privatlivspolitik.

c)
Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Persondata indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside, og til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik landboforening.dk/cookiepolitik.

d)
Forretnings- og produktudvikling: Persondata anvendes sammen med SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A til analyse-, forsknings- og statistikformål med henblik på udvikling af vores forretning og rådgivningsydelser indenfor planteavl og økonomi. Som eksempler kan nævnes (ikke udtømmende liste): N-prognoser, udtræk over seneste jordprøver, afgrødefordeling, høstprognoser, produktionsøkonomipjecer, oversigt over typiske foderplaner, brancheopgørelser over fodereffektivitet, benchmark-grundlag inden for såvel økonomiske som produktionstekniske nøgletal, konsekvensanalyser af ny lovgivning, indkomstprognoser mv.

e)
Administration af ansatte: Persondata om ansatte anvendes til at opfylde ansættelsesaftalen og lovkrav. Stamdata og billede benyttes på hjemmeside, annoncer, brochurer, artikler m.v.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi indhenter og behandler data om dig til hvert af de nævnte formål:

a) Levering af vores aftalte ydelser:

   l. Almindelige persondata: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr-nummer, virksomhedens drift og produktionsforhold, ejerforhold og økonomi mv.

   ll. Særlige følsomme persondata i begrænset omfang: Oplysninger om helbred, ægteskabelig stilling, fagforeningskontingent m.v. f.eks. til brug for medarbejderadministration og socialrådgivning.

b) Markedsføring:

   l. Almindelige persondata: Kontaktdata, navn, adresse, e-mail, telefonnummer, købshistorik, interesser, oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold og økonomi.

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmesider:

   l. Almindelige persondata: Djursland Landboforening benytter onlineidentifikatorer som IP-adresser og cookies.

   ll. Almindelige persondata: SEGES og L&F’s hjemmesider anvender betalingsoplysninger, legitimationsoplysninger som adgangskoder og sikkerhedsoplysninger der bruges til godkendelse af adgang, brugsdata, produkter og tjenester, der købes, websider der besøges, interesser og favoritter. Du kan læse om cookiepolitik på de respektive hjemmesider.

d) Forretnings- og produktudvikling:

   l. Almindelige persondata: Oplysninger om virksomhedens drift, ejerforhold, produktionsforhold og økonomi.

e) Administration af ansatte:

   l. Almindelige oplysninger: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr-nummer, bankoplysninger, lokationsoplysninger fra adgangssystemer og videoovervågning af lokaler og udenomsarealer på arbejdspladsen.

   ll. Evt. følsomme oplysninger: F.eks. helbredsoplysninger og fagforeningsforhold.

4. Kilder

Når vi indsamler persondata fra andre kilder end dig, vil denne/disse kilder være:

a) Offentlige myndigheder, f. eks Skat, Landbrugsministeriet m.v.

b) Offentlige registre, f. eks CHR, CVR og Tingbog.

c) Landbrugets centrale databaser, f. eks Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen.

d) Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.

e) Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed og opgavens løsning.

f) DLBR, SEGES og L&F.

g) Online kilder, der er offentligt tilgængelige.

Al information stammer fra EU/EØS.


5. Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a) Levering af vores ydelser:

Behandlingsgrundlaget er den konkrete samarbejds-/opgaveaftale som du har indgået med os suppleret med vores generelle forretningsbetingelser samt lovgrundlag.

For medlemmer: Medlemskab, Generelle forretningsbetingelser og Djursland Landboforenings vedtægter.

b) Markedsføring:

Lovgrundlag

Samtykke

c) Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Cookiepolitik

d) Forretnings- og produktudvikling:

Lovgrundlag

Samarbejds-/opgaveaftale

Foreningens vedtægter og vilkår for brug af software


6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

a)
Offentlige myndigheder, f. eks Skat i forbindelse med indsendelse af selvangivelse, Landbrugsministeriet i forbindelse med pesticid- eller gødskningsregnskaber, lovpligtige dyreregistreringer, refusions- og støtteansøgninger mv., Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysninger, Erhvervs- og selskabsstyrelsen i forbindelse med virksomheds- og ejerregistreringer.

b)
SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F), til benyttelse af it-løsninger som er udviklet og/eller driftes af L&F samt til markedsføringsformål og medlemsadministration. Hvis der er tale om følsomme persondata, sker videregivelsen først når du har afgivet særskilt samtykke hertil.

L&F anvender, i henhold til Rammeaftale med Djursland Landboforening, persondata til analyse-, forsknings- og statistikformål. Der samkøres data med andre lokalforeninger og fra DLBR-virksomheder. Persondata publiceres ikke i slutproduktet i en form som kan henføres til enkelte personer. Du kan læse L&F’s persondatapolitik på www.lf.dk/privatlivspolitik.

Der videregives ikke oplysninger fra juridisk afdeling.

c)
Andre samarbejdspartnere, f. eks pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed og opgavens løsning.

d)
Andre virksomheder, hvis der kan opnås medlemsfordele ved et medlemskab af Djursland Landboforening.

e)
Forsikrings- og pensionsselskaber vedrørende ansattes forhold.

f)
Der videregives ikke persondata til lande udenfor EU/ EØS.


7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine persondata vedrørende:

a) Data der er nødvendige til de saglige formål, hvortil de er blevet indsamlet.

b) For at overholde en retlig forpligtigelse.

c) Til videnskabelige eller historiske forsknings- og statistiske formål.

d) For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Persondata opbevares som udgangspunkt i op til 5 år regnet fra opgavens eller kundeforholdets ophør. Oplysningerne kan opbevares i en længere periode i tilfælde hvor vi er undergivet erstatningsansvar, der løber efter den 5-årige periode, eller i tilfælde hvor lovgivningen tilsiger, at vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne i en længere periode. For arbejde udført af juridisk afdeling opbevares persondata som udgangspunkt i 15 år regnet fra opgavens ophør.

e) Opbevaring af særligt følsomme persondata begrænses mest muligt.

f) Opbevaring af persondata sker, hvis muligt, i anonymiseret eller pseudo-anonymiseret form.

8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit særskilte samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail til sekretariatet, at@landboforening.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne og formålet.

 

 

 

Version 01.05.2018

 

 

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev